Μενου

Πολιτική Απορρήτου

Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφραστών σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη σχετική ελληνική νομοθεσία.

Εισαγωγή

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει για το σωματείο «Πανελλήνια Ένωση Μεταφραστών (ΠΕΜ)».

Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε όταν χρησιμοποιείτε τον Διαδικτυακό Τόπο και άλλες υπηρεσίες μας. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ορίζει τη δέσμευση της ΠΕΜ να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και η δέσμευση αυτή εφαρμόζεται σχετικά με τη συλλογή, τη χρήση, τη μεταβίβαση και τη διατήρηση αυτών. Η Πολιτική αυτή ισχύει και όταν η ΠΕΜ ενεργεί ως διαχειριστής δεδομένων.

Συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Έχουμε σχεδιάσει μια τυποποιημένη φόρμα επικοινωνίας στον Διαδικτυακό Τόπο της ΠΕΜ προκειμένου να διευκολύνουμε την επικοινωνία με κάθε ενδιαφερόμενο χρήστη / επισκέπτη. Το έντυπο αυτό χρησιμοποιείται για οποιαδήποτε ερωτήματα ή αιτήματα. Επιπλέον, παρέχουμε τον τηλεφωνικό αριθμό της ΠΕΜ για πιο άμεση επικοινωνία, αν αυτό απαιτείται.

Προκειμένου να διαχειριστούμε και να ανταποκριθούμε στα ερωτήματα και τα αιτήματά σας, μπορεί να συλλέξουμε και να αποθηκεύσουμε το πλήρες όνομά σας, το email σας, τη διεύθυνσή σας, στοιχεία επικοινωνίας και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες μπορεί να μας έχετε διαθέσει. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται αυστηρά για να ανταποκριθούμε ικανοποιητικά στις ερωτήσεις ή τα αιτήματά σας και δεν θα αποκαλυφθούν σε τρίτους εκτός από όσους αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική ή όπου η δημοσιοποίηση απαιτείται ή επιτρέπεται από τον νόμο χωρίς να απαιτείται η συναίνεση του χρήστη.

Για τη νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων σας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), απαιτείται μια νόμιμη βάση πριν την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε αυτή την περίπτωση η νόμιμη βάση για την επεξεργασία των δεδομένων από πλευράς μας είναι η παραχώρηση της ρητής συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία, με την υποβολή της εκάστοτε φόρμας, μόνο σε περίπτωση που συμφωνείτε με την Πολιτική αυτή.

Προσωπικά δεδομένα μελών της ΠΕΜ

Ειδικότερα σε σχέση με τα προσωπικά στοιχεία που καταχωρείτε ως μέλος του σωματείου της ΠΕΜ προκειμένου να ανοίξετε λογαριασμό στον Διαδικτυακό Τόπο αποκτώντας μοναδικό username και password, η ΠΕΜ δηλώνει και ο χρήστης αποδέχεται (εγκρίνοντας το σχετικό χωρίο στην καταχώριση των προσωπικών σας στοιχείων) ότι τα δεδομένα αυτά καταχωρούνται στη βάση δεδομένων του Διαδικτυακού Τόπου.

Επιπρόσθετα, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε ποια από τα στοιχεία αυτά επιθυμείτε να φαίνονται στον Διαδικτυακό Τόπο, ώστε ο οποιοσδήποτε χρήστης, εγγεγραμμένος ή μη, να μπορεί να λάβει γνώση τους, στον βαθμό που το έχετε επιτρέψει. Τα στοιχεία που καταχωρείτε ως εγγεγραμμένο μέλος στο σύνολό τους (και ανεξαρτήτως του βαθμού στον οποίο καθίστανται ορατά στον Διαδικτυακό Τόπο), ενημερώνονται αυτόματα στη βάση δεδομένων της ΠΕΜ. Η χρήση των στοιχείων που βρίσκονται στη βάση δεδομένων της ΠΕΜ είναι πάντα σύμφωνη με τους καταστατικούς σκοπούς της ΠΕΜ και αποβλέπει στη βελτίωση της μεταξύ μας επικοινωνίας και της ενημέρωσής σας για τις δράσεις της ΠΕΜ.

Μεταβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η ΠΕΜ μπορεί να αποκαλύπτει σε προμηθευτές ή υπεργολάβους δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν συλλεχθεί στον βαθμό κατά τον οποίο αυτό είναι εύλογα αναγκαίο για τη διαχείριση των ερωτημάτων και των αιτημάτων σας. Τέτοιες μεταβιβάσεις δεδομένων θα προστατεύονται από κατάλληλα μέτρα προστασίας (π.χ. ρήτρες δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων σε υπεργολάβους, ρήτρες δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων σε τρίτους κ.λπ.).

Επιπλέον, η ΠΕΜ μπορεί να δημοσιοποιεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όταν τέτοιου είδους δημοσιοποιήσεις είναι αναγκαίες για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωσή της.

Διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Δεσμευόμαστε να μη διατηρούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για περίοδο μεγαλύτερη από όσο είναι αναγκαίο και θα διασφαλίσουμε την οριστική διαγραφή τους. Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την περίοδο διατήρησης και την περίοδο διαγραφής, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση info@pem.gr.

Δικαιώματα των υποκειμένων

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) Να γνωρίζετε τις κατηγορίες των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας τους, τις κατηγορίες των αποδεκτών τους, τον χρόνο τήρησής τους, καθώς και τα σχετικά σας δικαιώματα (δικαίωμα πρόσβασης).

β) Να ζητάτε τη διόρθωση και/ή τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης), προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης.

γ) Να ζητάτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού).

δ) Να εναντιώνεστε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία διατηρούμε (δικαίωμα εναντίωσης).

ε) Να ζητάτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε (δικαίωμα στη λήθη).

στ) Να ζητάτε τη μεταφορά των δεδομένων σας σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας  (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).

ζ) Να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο.

Τροποποιήσεις

Σε περίπτωση που η ΠΕΜ επιλέξει να αλλάξει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, θα δημοσιεύσουμε τις αλλαγές εδώ. Όπου οι αλλαγές είναι σημαντικές, μπορεί επίσης να επιλέξουμε να στείλουμε email στους χρήστες τους οποίους αφορούν αυτές οι αλλαγές, επισημαίνοντας το νέο καθεστώς. Όπου απαιτείται από τον νόμο, θα ζητάμε τη συγκατάθεσή σας για να εφαρμόσουμε αυτές τις αλλαγές.

Επικοινωνία

Αν έχετε οποιονδήποτε προβληματισμό ή παράπονα σχετικά με την παρούσα Πολιτική, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση info@pem.gr.

Τελευταία ενημέρωση: Αύγουστος 2019

Ευρετήριο

Ψάχνετε μεταφραστή σε συγκεκριμένο τομέα εξειδίκευσης; Αναζητάτε διερμηνέα στην περιοχή σας; Χρειάζεστε επαγγελματία γλωσσικών υπηρεσιών; Βρείτε το μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφραστών (ΠΕΜ) που εξυπηρετεί τις δικές σας ανάγκες. Τα μέλη μας έχουν ειδίκευση/σπουδές ή/και αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στη μετάφραση, τη διερμηνεία ή άλλο σχετικό επάγγελμα.

T. +30 2310 266 308 • Email info@pem.gr

Χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε ακόμα καλύτερη την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα μας. Συνεχίζοντας την πλοήγηση, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Μαθαίνω περισσότερα

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο