Μενου

Το Καταστατικό μας

Το Καταστατικό της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφραστών (ΠΕΜ) ψηφίστηκε από τη Γενική Συνέλευση την 1η Απριλίου 2017. Ρυθμίζει τη λειτουργία της ΠΕΜ και των διοικητικών οργάνων της.
Άρθρο 1: Ίδρυση – Έδρα
Ιδρύεται στην Ελλάδα Σωματείο με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ (Π.Ε.Μ.)», στα ελληνικά, και «PANHELLENIC ASSOCIATION OF TRANSLATORS (Ρ.Α.Τ.)» στα αγγλικά, με έδρα την Θεσσαλονίκη.
Άρθρο 2: Σκοπός
Σκοπός της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ είναι:
1. Η προαγωγή της άρτιας, ασφαλούς και επωφελούς άσκησης των γλωσσικών επαγγελμάτων σε κάθε πεδίο της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας.
2. Η προώθηση των καλύτερων συνθηκών εργασίας και της κατοχύρωσης των επαγγελμάτων του μεταφραστή, του διερμηνέα και των λοιπών γλωσσικών επαγγελμάτων που είναι αποδεκτά για την εγγραφή μέλους στην Ένωση.
3. Η προάσπιση των πνευματικών, ηθικών και επαγγελματικών δικαιωμάτων των μελών της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Άρθρο 3: Μέσα

Μέσα προς εκπλήρωση του σκοπού αυτού είναι:
• η ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της Νέας Ελληνικής Γλώσσας σε όλη τη διαχρονία και διατοπία της.
• η διάδοση και εδραίωση επαγγελματικών περιγραμμάτων για τα γλωσσικά επαγγέλματα.
• η νομοθετική ή/και ρυθμιστική κατοχύρωση προστατευμένων τίτλων («μεταφραστής», «διερμηνέας» κ.λπ.).
• η επίσημη εκπροσώπηση και άσκηση επιρροής σε φορείς και οργανισμούς που επηρεάζουν τα γλωσσικά επαγγέλματα και όσους τα ασκούν.
• η διεύρυνση της δεξαμενής υποψηφίων μελών.
• η ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών αιχμής για την οικονομική και επαγγελματική βιωσιμότητα και ανάπτυξη των μελών της, καθώς επίσης και για τη διεύρυνση των πηγών εισοδήματος της Ένωσης.
• η διά βίου κατάρτιση των μελών και υποψηφίων μελών, με στόχο την απόκτηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων, γνώσεων και εμπειρίας.
• η επιδίωξη δημιουργίας ενιαίου επαγγελματικού μητρώου αναγνωρισμένων επαγγελματιών.
• η δημιουργία δομών υποβοήθησης της επαγγελματικής δραστηριότητας των μελών της.
• η ενημέρωση των μελών για τα μεταφραστικά πράγματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (πανεπιστημιακές σχολές, προγράμματα σπουδών, μεταπτυχιακά, διδακτορικά, συνέδρια/συναντήσεις με αντικείμενο μεταφραστικά ζητήματα, θέματα ορολογίας κ.λπ.).
• η ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων επικοινωνίας και συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς επίσης και με οργανώσεις και σωματεία της Ελλάδας και του εξωτερικού που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
• σεμινάρια, διαλέξεις, διαφημίσεις, προβολή στα ΜΜΕ, εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις και γενικά η χρήση κάθε νόμιμου μέσου προς επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών.

Άρθρο 4: Όροι εισδοχής μελών με πλήρη δικαιώματα

Τα αποδεκτά από την Ένωση γλωσσικά επαγγέλματα είναι αυτά του μεταφραστή, του διερμηνέα και άλλα επαγγέλματα που άπτονται της μετάφρασης τα οποία απορρέουν από τα επαγγέλματα του μεταφραστή και του διερμηνέα λόγω τεχνολογικών και οικονομικών εξελίξεων. Τυχόν νέα αποδεκτά προς εισδοχή γλωσσικά επαγγέλματα μπορούν να εγκρίνονται με απόφαση Γενικής Συνέλευσης.

Εφεξής μέλη της Ένωσης με πλήρη δικαιώματα μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα που ασκούν νόμιμα ένα ή περισσότερα αποδεκτά από την Ένωση γλωσσικά επαγγέλματα και που πληρούν τουλάχιστον μία από τις εξής προϋποθέσεις:

α) είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου στον κλάδο της μετάφρασης

β) είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου συναφούς κλάδου (π.χ. τμήματα ξένων γλωσσών και λογοτεχνίας, γλωσσολογίας, επικοινωνιολογίας) και διαθέτουν

β1) ειδίκευση στη μετάφραση ή άλλο γλωσσικό επάγγελμα αποδεκτό από την Ένωση,

β2) ή εν συνεχεία μεταπτυχιακό τίτλο στη μετάφραση ή άλλο γλωσσικό επάγγελμα αποδεκτό από την Ένωση,

β3) ή επιτυχή ολοκλήρωση σχετικής πρακτικής εξάσκησης σε όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλου διεθνούς οργανισμού,

β4) ή τεκμηριωμένη σχετική προϋπηρεσία 3 ετών.

γ) είναι κάτοχοι άλλου πανεπιστημιακού τίτλου και διαθέτουν

γ1) ειδίκευση στη μετάφραση ή άλλο γλωσσικό επάγγελμα αποδεκτό από την Ένωση

γ2) ή προϋπηρεσία 3 ετών.

δ) εμπίπτουν στην περίπτωση μεταφραστή (ή άλλου γλωσσικού επαγγέλματος αποδεκτού από την Ένωση) μεγάλου κύρους και γίνονται δεκτά κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. ή σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος.

Για τα υπάρχοντα μέλη της Ένωσης δεν απαιτείται να πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις.

Η εγγραφή των μελών γίνεται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει σχετικά. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για τους λόγους της απόρριψης.

Άρθρο 5: Κατηγορίες μελών

Τα μέλη της Ένωσης διακρίνονται σε τακτικά, αρωγά, διασωματειακά, επίτιμα, δόκιμα και συμβουλευτικά.

Μέλη με πλήρη δικαιώματα είναι τα τακτικά, αρωγά και διασωματειακά μέλη.

Τα τακτικά μέλη είναι τα πληρούντα τους όρους του άρθρου 4. Υποχρεούνται να πληρώνουν τις συνδρομές τους και το δικαίωμα εγγραφής τους και να τηρούν το παρόν Καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό της Ένωσης που τυχόν θα καταρτισθεί. Δικαιούνται ψήφου στη Γενική Συνέλευση και υποβολής υποψηφιότητας για το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τα αρωγά μέλη είναι φυσικά πρόσωπα, διαθέτουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των τακτικών μελών και καταβάλλουν με δική τους επιθυμία συνδρομή μεγαλύτερη από αυτή του τακτικού μέλους.

Τα διασωματειακά μέλη (joint members) είναι φυσικά πρόσωπα, διαθέτουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των τακτικών μελών και εγγράφονται ως μέλη μετά από συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης με άλλη επαγγελματική ένωση που είναι μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μεταφραστών (FIT).

Μέλη που επανεγγράφονται ως τακτικά, αρωγά ή διασωματειακά και τα οποία είχαν διαγραφεί λόγω μη καταβολής συνδρομών, καταβάλλουν κατά την επανεγγραφή τους ποσό τουλάχιστον ίσο με την τρέχουσα αξία τριών συνδρομών τακτικού μέλους, πλέον των λοιπών οικονομικών υποχρεώσεών τους προς την Ένωση.

Τα δόκιμα μέλη είναι φυσικά πρόσωπα που γίνονται δεκτά στην Ένωση εφόσον πληρούν τους όρους του άρθρου 5Α. Τα δόκιμα μέλη στερούνται των δικαιωμάτων εκλέγειν και εκλέγεσθαι, δεν αναγράφονται στο μητρώο και καταβάλλουν συνδρομή η οποία μπορεί να είναι μικρότερη από αυτή των τακτικών μελών, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ή Γενικής Συνέλευσης.

Τα συμβουλευτικά μέλη είναι φυσικά πρόσωπα εγνωσμένου κύρους από οποιονδήποτε κλάδο. Ανακηρύσσονται με απόφαση Γενικής Συνέλευσης κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου. Στερούνται των δικαιωμάτων εκλέγειν και εκλέγεσθαι, δεν καταβάλλουν συνδρομή και δεν αναγράφονται στο μητρώο της Ένωσης. Απαρτίζουν το Επιστημονικό Συμβούλιο της Ένωσης.

Μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του 1/20 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών, η Γενική Συνέλευση μπορεί να ανακηρύξει και επίτιμα μέλη, τα οποία στερούνται των παραπάνω υποχρεώσεων και δικαιωμάτων, δηλαδή δεν εκλέγουν, δεν εκλέγονται και δεν καταβάλλουν συνδρομή. Τα ανακηρυσσόμενα ως επίτιμα μέλη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Καταστατικού δεν θα αναγράφονται πλέον στο μητρώο της Ένωσης. (Τα ήδη επίτιμα μέλη θα συνεχίσουν να αναγράφονται μέχρι τη διαγραφή ή αποχώρησή τους.)

Άρθρο 5Α: Όροι εισδοχής δόκιμων μελών

Εφεξής δόκιμα (σπουδάζοντα ή προσφάτως αποφοιτήσαντα) μέλη της Ένωσης μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα που πληρούν τουλάχιστον μία από τις παρακάτω αριθμημένες και όλες τις μη αριθμημένες προϋποθέσεις:

 1. είναι εγγεγραμμένα σε μητρώο σπουδαστών ή φοιτητών εγκεκριμένου από την Ένωση τριτοβάθμιου προγράμματος σπουδών για την απόκτηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την άσκηση αποδεκτού από την Ένωση γλωσσικού επαγγέλματος,

είτε

 1. έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές της παραγράφου (1) και κατά το χρόνο κατάθεσης αιτήσεως εισδοχής στην Ένωση ασκούνται σε αποδεκτό από την Ένωση γλωσσικό επάγγελμα ως προϋπόθεση για την απόκτηση του τίτλου σπουδών τους,

είτε

 1. έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές της παραγράφου (1) και κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης εισδοχής τους δεν ασκούνται σε, ούτε ασκούν, αποδεκτό από την Ένωση γλωσσικό επάγγελμα.
Άρθρο 5Β: Παρατηρητές

Ως παρατηρητές γίνονται δεκτά μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να παρακολουθούν τις ανοικτές διεργασίες της Ένωσης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά υποψήφια νέα μέλη, εταιρείες, δημόσιοι φορείς, ανεξάρτητες αρχές. Στερούνται των δικαιωμάτων εκλέγειν και εκλέγεσθαι, δεν καταβάλλουν συνδρομή και δεν αναγράφονται στο μητρώο.

Άρθρο 5Γ: Όροι παραμονής τακτικών – αρωγών – διασωματειακών μελών

Τα ήδη εγγεγραμμένα τακτικά, αρωγά, διασωματειακά και δόκιμα μέλη της Ένωσης διατηρούν την ιδιότητα του μέλους και τα προνόμια αυτής μόνο εφόσον πληρούν όλους τους παρακάτω αριθμημένους όρους:

 1. καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή τους το αργότερο ως το τέλος του τρίτου μήνα του ημερολογιακού έτους που αυτή αφορά.
 2. ταυτόχρονα με την καταβολή της ετήσιας συνδρομής τους, προσκομίζουν ή αποστέλλουν ή διαβιβάζουν τεκμήρια που:
  • αποδεικνύουν ότι συνεχίζουν να ασκούν με νόμιμο τρόπο ένα τουλάχιστον αποδεκτό από την Ένωση γλωσσικό επάγγελμα.
  • αποδεικνύουν ότι διατηρούν σε ισχύ την άδεια ή πιστοποίηση που τυχόν απαιτείται από το ισχύον νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο ως προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος ή των επαγγελμάτων τους.
  • προσκομίζουν στο Δ.Σ., κατόπιν αιτήματός του, τεκμήρια νόμιμης άσκησης επαγγέλματος.
  • αποδεικνύουν ότι κατά την προηγούμενη τριετία -ή κατά το διάστημα από την πιο πρόσφατη εγγραφή τους στην Ένωση, αν αυτή απέχει λιγότερο- ολοκλήρωσαν με επιτυχία συναφή προγράμματα Διά Βίου Κατάρτισης ελάχιστης διάρκειας 16 διδακτικών ωρών ετησίως κατά μέσο όρο.
Άρθρο 5Δ: Όροι παραμονής δόκιμων μελών

Τα ήδη εγγεγραμμένα δόκιμα μέλη της Ένωσης διατηρούν την ιδιότητα του μέλους και τα προνόμια αυτής μόνο εφόσον πληρούν όλους τους παρακάτω αριθμημένους όρους:

 1. καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή τους το αργότερο ως το τέλος του τρίτου μήνα του ημερολογιακού έτους που αυτή αφορά.
 2. ταυτόχρονα με την καταβολή της ετήσιας συνδρομής τους, προσκομίζουν ή αποστέλλουν ή διαβιβάζουν τεκμήρια που αποδεικνύουν ότι συνεχίζουν να πληρούν όλους τους όρους με βάση τους οποίους έγιναν δεκτά ως δόκιμα μέλη της Ένωσης.
Άρθρο 6: Δικαίωμα εγγραφής και ετήσια συνδρομή

Όλα τα τακτικά, αρωγά, διασωματειακά και δόκιμα μέλη υποχρεούνται σε καταβολή εφάπαξ δικαιώματος εγγραφής, καθώς και ετήσιας συνδρομής, που καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 7: Δικαίωμα συμμετοχής, ψήφου και υποβολής υποψηφιότητας

Όλα τα τακτικά, αρωγά και διασωματειακά μέλη, εφόσον είναι τακτοποιημένα οικονομικά, έχουν το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση και υποβολής υποψηφιότητας για το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον είναι ενήλικοι και απολαύουν των πολιτικών και αστικών δικαιωμάτων τους.

Όλα τα δόκιμα μέλη έχουν το δικαίωμα συμμετοχής αλλά όχι ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο μπορούν να θέτουν μόνο εκείνα τα τακτικά, αρωγά και διασωματειακά μέλη τα οποία έχουν ολοκληρώσει δύο πλήρη έτη συμμετοχής στην Ένωση ως μέλη με πλήρη δικαιώματα.

Άρθρο 8: Υποχρεώσεις μελών

Τα μέλη υποχρεούνται σε τακτική καταβολή των συνδρομών τους και οφείλουν να παρευρίσκονται στις γενικές συνελεύσεις και να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, τον εσωτερικό κανονισμό της Ένωσης αν υφίσταται, καθώς επίσης και τον κώδικα δεοντολογίας της Ένωσης όπως ισχύει κατά τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Άρθρο 9: Διαγραφή μελών

Το μέλος διαγράφεται από τα μητρώα της Ενώσεως με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου:

α) όταν υποβάλλει εγγράφως την παραίτησή του προς το Δ.Σ. της Ένωσης. Το μέλος που αποχωρεί εξακολουθεί να ευθύνεται απέναντι στην Ένωση για τις υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν από την Ένωση κατά το χρόνο που ήταν μέλος αυτής.

β) όταν καθυστερήσει την καταβολή της ετήσιας συνδρομής του επί ένα τρίμηνο μετά τη λήξη του έτους στο οποίο αυτή αφορά, εφόσον προηγουμένως ειδοποιηθεί προς τούτο εγγράφως.

γ) όταν απουσιάσει αδικαιολόγητα από 3 συνεχόμενες Γενικές Συνελεύσεις της Ένωσης.

δ) όταν επιδεικνύει συμπεριφορά που αντίκειται στον Κώδικα Δεοντολογίας, ύστερα από απολογία αρχικά ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου (πριν αυτό συντάξει την πρότασή του) και κατόπιν ενώπιον της Γ ενικής Συνέλευσης.

Πριν αποχωρήσει, το μέλος που διαγράφηκε για οποιονδήποτε λόγο οφείλει να εξοφλήσει τις ετήσιες συνδρομές που τυχόν οφείλει στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής που αφορά το έτος διαγραφής του.

Το μέλος που διαγράφεται διαθέτει τα δικαιώματα που προβλέπονται στα σχετικά άρθρα του Καταστατικού.

Άρθρο 10: Πόροι

Πόροι της Ένωσης είναι α) οι συνδρομές και το δικαίωμα εγγραφής των μελών, καθώς και οι έκτακτες εισφορές με απόφαση της Γ.Σ, β) οι δωρεές και οι επιχορηγήσεις προς την Ένωση, γ) οι πρόσοδοι από σχετικές με τη μετάφραση εκδόσεις και εκδηλώσεις και δ) κάθε άλλος νόμιμος πόρος.

Άρθρο 11

(Καταργείται)

Άρθρο 12: Όργανα διοικήσεως

Όργανα Διοικήσεως είναι: α) η Γενική Συνέλευση, β) το Διοικητικό Συμβούλιο και γ) το Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Άρθρο 13: Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα τακτικά, αρωγά και διασωματειακά μέλη της Ένωσης. Συνέρχεται τακτικά μία φορά κατά το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους και έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το κρίνει αναγκαίο ή ζητηθεί αυτό εγγράφως από το ένα εικοστό (1/20) των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών, αρωγών και διασωματειακών μελών, με αίτηση που θα αναφέρει και τα θέματα προς συζήτηση. Γενικές Συνελεύσεις των μελών λαμβάνουν χώρα στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα μία φορά ανά θητεία Δ.Σ. σε κάθε μία από τις δύο πόλεις. Μπορούν να λάβουν χώρα και σε άλλη πόλη της Ελλάδας με απόφαση του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. και σχετική έγγραφη γνωστοποίηση προς όλα τα μέλη.

Άρθρο 14: Πρόσκληση σε Γ.Σ. και λήψη αποφάσεων

Τα μέλη προσκαλούνται σε Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο με ατομικές προσκλήσεις, είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σύγκλησή της. Στην πρόσκληση αναγράφονται υποχρεωτικά τα θέματα συζήτησης, καθώς και η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος διεξαγωγής. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τα μισά από τα οικονομικά τακτοποιημένα τακτικά μέλη. Αν δεν υπάρξει απαρτία συγκαλείται νέα Γ.Σ. με τα ίδια θέματα εντός το πολύ 10 ημερών, που θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, όσα μέλη και αν συμμετέχουν σ’ αυτήν. Απόφαση για θέμα που δεν αναγράφεται στην πρόσκληση είναι άκυρη.

Επιτρέπεται και προσμετράται ως ισοδύναμη της φυσικής η παρουσία, τοποθέτηση και ψήφος μέλους της Γ.Σ. μέσω εγκεκριμένου από τη Γ.Σ. ηλεκτρονικού συστήματος (ή συνδυασμού συστημάτων) που εγγυάται την ταυτοπροσωπία του εν λόγω μέλους και την ακεραιότητα της διαδικασίας.

Όταν ένα τακτικό, αρωγό ή διασωματειακό μέλος αδυνατεί δικαιολογημένα να παραστεί στη Γ.Σ., μπορεί να τοποθετηθεί και να ψηφίσει δι’ αντιπροσώπου που είναι άλλο, οικονομικά τακτοποιημένο τακτικό, αρωγό ή διασωματειακό μέλος. Δεν επιτρέπεται η αντιπροσώπευση αντιπροσώπων. Κάθε αντιπρόσωπος μπορεί να εκπροσωπήσει μέχρι δύο μέλη.

Ο ορισμός αντιπροσώπου και η συμμετοχή εξ αποστάσεως πρέπει να πληρούν τα σχετικά άρθρα του εσωτερικού κανονισμού της Ένωσης, ειδάλλως είναι άκυρες.

Άρθρο 15: Καθήκοντα Γ.Σ.

Η Γενική Συνέλευση έχει τα εξής καθήκοντα:

 • εκλέγει το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο και έως 7 αναπληρωματικά μέλη για θητεία δύο χρόνων με μυστική ψηφοφορία.
 • εκλέγει την τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή, που έχει ως καθήκον της να εποπτεύει το Δ.Σ. ως προς την τήρηση των καθηκόντων του, και τρία αναπληρωματικά μέλη.
 • εκλέγει τριμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο, που έχει ως καθήκον του την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας της Ένωσης, και έως τρία αναπληρωματικά μέλη.
 • συζητεί και εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και τον προϋπολογισμό που υποβάλλει το Δ.Σ.
 • συζητεί και εγκρίνει την έκθεση πεπραγμένων και την έκθεση οικονομικής διαχείρισης του Δ. Σ.
 • αποφασίζει την τροποποίηση του Καταστατικού με πλειοψηφία τριών τετάρτων των παρόντων και με απαιτούμενη απαρτία του 50% των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών, αρωγών και διασωματειακών μελών.
 • προτείνει ή παύει μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου.
 • επιβάλλει στο Δ.Σ. να ζητήσει γνωμάτευση από το Επιστημονικό Συμβούλιο για οποιοδήποτε ζήτημα.
 • συγκροτεί Ομάδες Εργασίας. Μέλος άλλων Οργάνων Διοίκησης μπορεί να συμμετέχει σε Ομάδα Εργασίας εφόσον δεν προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων.
Άρθρο 16: Διοικητικό Συμβούλιο

Η Ένωση διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση ανά διετία και λαμβάνεται από τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Δεν μπορούν να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όσοι με οποιονδήποτε τρόπο συμβάλλονται οικονομικά με την Ένωση οι ίδιοι ή τα μέλη των οικογενειών τους.

Τα μέλη που δικαιούνται να εκλεγούν στο Δ.Σ. είναι εκείνα τα τακτικά, αρωγά και διασωματειακά μέλη που έχουν συμπληρώσει δύο πλήρη έτη ως μέλη με πλήρη δικαιώματα της Ένωσης.

Κανένα μέλος δεν δικαιούται να θητεύσει ως Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας ή Ταμίας για περισσότερες από τρεις συναπτές πλήρεις θητείες. Μετά την πάροδο τριών συναπτών θητειών, δεν δικαιούται να επανεκλεγεί στη θέση του Προέδρου, Γενικού Γραμματέα ή Ταμία για τρεις συναπτές πλήρεις θητείες.

Το απερχόμενο Δ.Σ. συνδράμει υποχρεωτικά το νεοεκλεγέν Δ.Σ. στην άσκηση των καθηκόντων του για ένα μήνα μετά τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ., με στόχο την ομαλή μετάβαση της διοίκησης της Ένωσης.

Άρθρο 17: Συγκρότηση Δ.Σ.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνερχόμενα εντός 8ημέρου από της εκλογής τους σε πρώτη συνεδρίαση συγκροτούνται σε σώμα και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία α) τον Πρόεδρο, β) τον Αντιπρόεδρο, γ) τον Γενικό Γραμματέα, δ) τον Ταμία και ε) τρεις Συμβούλους.

Άρθρο 18: Συνεδριάσεις Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά κάθε 45 ημέρες και έκτακτα όταν το ζητήσουν εγγράφως 4 μέλη του.

Άρθρο 19: Αποφάσεις Δ.Σ.

Για να έχουν κύρος οι αποφάσεις του Δ.Σ. απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον τεσσάρων (4) μελών του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατ’ απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και σε ισοψηφία ισχύει η ψήφος του Προέδρου. Ειδικές περιπτώσεις πλειοψηφίας είναι οι εξής:

α) ανακήρυξη μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου με τη θετική ψήφο των 5/7 των παρόντων.

β) εισδοχή μελών με βάση το κριτήριο του μεγάλου κύρους με ομοφωνία σύσσωμου του Δ.Σ.

γ) έγκριση δωρεών προς την Ένωση μεγάλης χρηματικής αξίας με τη θετική ψήφο των 5/7 των παρόντων.

δ) απόφαση για την εφάπαξ συγκρότηση εκ νέου σε σώμα του Δ.Σ., χωρίς να υπάρχει λόγος αναπλήρωσης μέλους αυτού, με ομοφωνία σύσσωμου του Δ.Σ.

Άρθρο 20: Κένωση θέσης – Ορισμός νέου μέλους Δ.Σ.

Σε περίπτωση που για οποιαδήποτε αιτία κενωθεί θέση μέλους στο Δ.Σ., αυτή καταλαμβάνεται από το πρώτο κατά σειρά ψήφων αναπληρωματικό μέλος και στη συνέχεια το Δ. Σ. συγκροτείται εκ νέου σε σώμα.

Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσότερων αναπληρωματικών μελών, διεξάγεται κλήρωση στην οποία πρέπει να παρίσταται ως παρατηρητής της διαδικασίας ένα τουλάχιστον μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Στην κλήρωση προσκαλούνται εγκαίρως όλοι οι υποψήφιοι.

Το Δ.Σ. μπορεί να συγκροτείται εκ νέου σε σώμα μία φορά κατά τη διάρκεια της θητείας του χωρίς να υπάρχει λόγος αναπλήρωσης μέλους αυτού, εφόσον ομοφωνούν σ’ αυτό όλα τα μέλη του.

Άρθρο 21: Κήρυξη μέλους Δ.Σ. ως παραιτηθέντος

Αν κάποιο μέλος του Δ.Σ. απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις κατά σειρά συνεδριάσεις, κηρύσσεται παραιτηθέν με απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 22: Καθήκοντα Δ.Σ.

Το Δ.Σ. είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων και για την οικονομική διαχείριση της Ένωσης, στο πλαίσιο του παρόντος Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Το Δ.Σ. έχει τις εξής καθήκοντα:

α) συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση.

β) υποχρεούται να παρέχει στην Εξελεγκτική Επιτροπή τα απαραίτητα στοιχεία για το έργο της, ενώ λογοδοτεί κάθε χρόνο στη Γενική Συνέλευση, όπου υποβάλλει τον προϋπολογισμό της επόμενης χρήσης και τον απολογισμό της προηγούμενης.

γ) εγκρίνει τις εγγραφές, επανεγγραφές, διαγραφές και μεταβολές ιδιότητας των μελών. Αναρτά τις σχετικές αποφάσεις στον ιστότοπο της Ένωσης για διάστημα 30 ημερών, για να ενημερωθούν τα μέλη της Ένωσης.

δ) αποφασίζει την παραπομπή μέλους για αντιδεοντολογική συμπεριφορά στο Πειθαρχικό Συμβούλιο (Π.Σ.) και υποβάλλει τον σχετικό φάκελο στο Π.Σ. μέσα σε 45 ημέρες από τη λήψη της απόφασης παραπομπής.

ε) ζητά κατά βούληση -ή όταν υποχρεωθεί από τη Γ.Σ.- τη γνώμη ενός ή περισσοτέρων μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου της Ένωσης.

στ) συγκροτεί Ομάδες Εργασίας (Ο.Ε.) για την υποβοήθηση του έργου του σε οποιονδήποτε τομέα δράσης. Το Δ.Σ. υποχρεούται να κοινοποιεί εγκαίρως σε όλα τα μέλη την πρόσκληση συμμετοχής σε Ο.Ε. και να μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία των Ο.Ε.

Άρθρο 23: Εξουσίες Προέδρου Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Ένωση ενώπιον κάθε δημόσιας, δημοτικής, δικαστικής, διοικητικής κ.λπ. αρχής, ενώπιον κάθε φυσικού και νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, προεδρεύει του Δ.Σ., συγκαλεί τις συνεδριάσεις του, δίνει την εντολή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού και για εκταμιεύσεις που αποφασίζονται εκτάκτως από το Δ.Σ., υπογράφοντας τα σχετικά εντάλματα. Ο Πρόεδρος ζητεί από τον Ταμία να λογοδοτήσει, ενώ το δικαίωμα αυτό έχουν και όλα τα μέλη του Δ.Σ. Τέλος, φροντίζει για την ακριβή τήρηση των διατάξεων του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 24: Απουσία Προέδρου

Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

Άρθρο 25: Εντάλματα πληρωμής από την περιουσία της Π.Ε.Μ.

Εντάλματα εν γένει πληρωμής από την περιουσία της Ένωσης πρέπει να ερείδονται σε προηγούμενη απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου και να φέρουν την υπογραφή του Προέδρου ή του αναπληρωτή του ως και του Γενικού Γραμματέα.

Άρθρο 26: Γενικός Γραμματέας

Ο Γενικός Γραμματέας διεκπεραιώνει την αλληλογραφία της Ένωσης, τις εγγραφές των μελών, συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο, κρατεί τις σφραγίδες και το Αρχείο, ελέγχει, μαζί με τον Πρόεδρο, το Ταμείο και δύναται να εκδώσει εντάλματα εισπράξεων και πληρωμών. Για τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας και των εγγραφών των μελών μπορεί να χρησιμοποιήσει τον υπάλληλο της Ένωσης, εφόσον υπάρχει.

Άρθρο 27: Ταμίας

Ο Ταμίας κρατεί το Ταμείο, εκτελεί τις πληρωμές των ενταλμάτων του Προέδρου, δύναται να καταθέτει και να αποσύρει από τον τραπεζικό λογαριασμό της Ένωσης ποσό, το ύψος του οποίου αποφασίζεται από το Δ.Σ. ετησίως, χωρίς σχετικό ένταλμα, προβαίνει απευθείας ή μέσω εισπράκτορα στις εισπράξεις των ποσών που οφείλονται στην Ένωση και υπογράφει κάθε απόδειξη παραλαβής χρημάτων. Τηρεί τα λογιστικά βιβλία και είναι προσωπικά υπεύθυνος για τα χρηματικά ποσά που διαχειρίζεται. Υποχρεούται να υποβάλει κάθε φορά που θα ζητηθεί από το Δ.Σ. έκθεση για την κατάσταση του Ταμείου και υπόκειται στον έλεγχό του, υποχρεούμενος, επίσης, να παρέχει τα αναγκαία στοιχεία στην Εξελεγκτική Επιτροπή.

Όταν ο Ταμίας απουσιάζει ή κωλύεται, μπορεί να αναπληρωθεί από έναν από τους Συμβούλους, τον Αντιπρόεδρο, τον Πρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα. Η απόφαση αναπλήρωσης λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δ.Σ.

Ο Ταμίας μπορεί να εκτελεί κάθε είδους πληρωμές με τη χρήση ηλεκτρονικής τραπεζικής, χρεωστικής κάρτας ή αντίστοιχης τεχνολογίας, εφόσον προηγουμένως θεωρήσει και εγκρίνει τη συναλλαγή ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας.

Άρθρο 28: Εξελεγκτική Επιτροπή

Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη. Ελέγχει τη διαχείριση του Ταμείου και της περιουσίας της Ένωσης και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση για τη διαχείριση του προηγούμενου έτους. Η έκθεση αυτή της Εξελεγκτικής Επιτροπής κατατίθεται στο Δ.Σ. τουλάχιστον πέντε μέρες πριν τη σύγκληση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που θέση μέλους της κενωθεί για οποιαδήποτε αιτία, αυτή καταλαμβάνεται από το πρώτο κατά σειρά ψήφων αναπληρωματικό μέλος.

Δεν μπορούν να είναι μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής όσοι με οποιονδήποτε τρόπο συμβάλλονται οικονομικά με την Ένωση οι ίδιοι ή τα μέλη των οικογενειών τους.

Άρθρο 28Α: Πειθαρχικό Συμβούλιο

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο (Π.Σ.) της Ένωσης αποτελείται από τρία μέλη και έως τρία αναπληρωματικά. Το Π.Σ. εκλέγεται από τη Γ.Σ., συγκροτείται σε σώμα μέσα σε 8 ημέρες από την εκλογή του και εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Σύμβουλο. Το Π.Σ. έχει τα εξής καθήκοντα:

α) διερευνά την ακρίβεια και βαρύτητα οποιωνδήποτε καταγγελιών εναντίον μελών της Ένωσης για αντιδεοντολογική συμπεριφορά. Το Π.Σ. ξεκινά την έρευνά του μόνο μετά από παραπομπή του φακέλου της υπόθεσης από το Δ.Σ.

β) υποβάλλει στη Γ.Σ. το πόρισμά του προτείνοντας κυρώσεις σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας και τους κανονισμούς της Ένωσης.

γ) μπορεί να επιβάλει την άμεση προσωρινή αναστολή της ιδιότητας μέλους σε συγκεκριμένες ιδιαιτέρως σοβαρές περιπτώσεις που ορίζονται στον κώδικα δεοντολογίας.

δ) μπορεί να συνεδριάζει και να συζητά με απαρτία δύο μελών, αλλά αποφασίζει μόνο σύσσωμο.

Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο.

Σε περίπτωση κένωσης θέσης μέλους του Π.Σ., η πλήρωση αυτής γίνεται με την ίδια διαδικασία που ισχύει και για το Δ.Σ.

Δεν μπορούν να είναι μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου όσοι με οποιονδήποτε τρόπο συμβάλλονται οικονομικά με την Ένωση οι ίδιοι ή τα μέλη των οικογενειών τους.

Άρθρο 28Β: Επιστημονικό Συμβούλιο

Το Επιστημονικό Συμβούλιο (Ε.Σ.) της Ένωσης απαρτίζεται από φυσικά πρόσωπα εγνωσμένου κύρους στους τομείς τους, οι οποίοι μπορεί να είναι συναφείς ή όχι με τα γλωσσικά επαγγέλματα. Τα μέλη του Ε.Σ. είναι φίλοι, σύμμαχοι και πρεσβευτές των γλωσσικών επαγγελμάτων και η συμμετοχή τους στην Ένωση είναι συμβουλευτική και υποβοηθητική. Συγκεκριμένα τα μέλη του Ε.Σ.

 • γνωματεύουν εντός του θεματικού τους πεδίου ως άτομα αλλά και σε ομάδες ή σε ολομέλεια, κατά βούληση ή κατόπιν αιτήματος του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. της Ένωσης.
 • αποτελούν την κατηγορία των Συμβουλευτικών μελών της Ένωσης.
 • γίνονται δεκτά κατόπιν αποδοχής σχετικής πρόσκλησης της Ένωσης.
 • θητεύουν στο Ε.Σ. διά βίου ή μέχρι να παραιτηθούν ή παυθούν.
Άρθρο 28Γ: Ομάδα Εργασίας

Η Ομάδα Εργασίας (Ο.Ε.) αποτελεί θεσμό υποβοηθητικό για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Ένωσης και αποσκοπεί στην ευρεία κινητοποίηση και συλλογική συμμετοχή των μελών της Ένωσης στη λειτουργία αυτής. Η σύσταση Ο.Ε. γίνεται με απόφαση της Γ.Σ. ή του Δ.Σ. Μέλη των Ο.Ε. μπορούν να είναι τα τακτικά, αρωγά, διασωματειακά, επίτιμα και δόκιμα μέλη της Ένωσης.

Η Ο.Ε. συγκροτείται σε σώμα με ευέλικτο τρόπο που αρμόζει στην αποστολή της. Η Ο.Ε. αναθέτει σε ένα μέλος της το ρόλο του Συντονιστή της Ομάδας.

Η αποστολή των Ο.Ε. ορίζεται και αναθεωρείται από τη Γ.Σ. ή το Δ.Σ. της Ένωσης. Το έργο των Ο.Ε. εποπτεύεται από το Δ.Σ.

Η διάρκεια της θητείας μίας Ο.Ε. μπορεί να υπερβαίνει αυτή της θητείας του Δ.Σ.

Άρθρο 29: Σφραγίδα της Π.Ε.Μ.

Η Ένωση έχει στρογγυλή σφραγίδα στην οποία αναγράφεται «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ (Π.Ε.Μ.)», «ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ F.Ι.Τ. (Δ. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ)» και, στα αγγλικά, «PANHELLENIC ASSOCIATION OF TRANSLATORS», «MEMBER OF INTERNATIONAL FED. OF TRANSLATORS (F.Ι.Τ.)».

Η φυσική σφραγίδα και υπογραφή των μελών της Ένωσης μπορεί να αντικατασταθεί από ισοδύναμη ψηφιακή εφαρμογή με απόφαση της Γ.Σ.

Άρθρο 30: Διάλυση

Η διάλυση της Ένωσης αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση, με απαρτία 50% των τακτικών μελών που είναι οικονομικά τακτοποιημένα και με αυξημένη πλειοψηφία των

παρόντων. Με την ίδια απόφαση της Γ.Σ. εκλέγεται πενταμελής επιτροπή εκκαθάρισης της περιουσίας της Ένωσης, η οποία διατίθεται όπως αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 31: Τελική διάταξη

Το παρόν καταστατικό ψηφίστηκε στην πρώτη ιδρυτική συνέλευση των μελών της 30.3.1963, τροποποιήθηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση της 3.3.2002 και τροποποιήθηκε εκ νέου από τη Γενική Συνέλευση της 1.4.2017.

Ευρετήριο

Ψάχνετε μεταφραστή σε συγκεκριμένο τομέα εξειδίκευσης; Αναζητάτε διερμηνέα στην περιοχή σας; Χρειάζεστε επαγγελματία γλωσσικών υπηρεσιών; Βρείτε το μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφραστών (ΠΕΜ) που εξυπηρετεί τις δικές σας ανάγκες. Τα μέλη μας έχουν ειδίκευση/σπουδές ή/και αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στη μετάφραση, τη διερμηνεία ή άλλο σχετικό επάγγελμα.

Χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε ακόμα καλύτερη την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα μας. Συνεχίζοντας την πλοήγηση, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Μαθαίνω περισσότερα

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο