Μενου

Η Πανελλήνια Ένωση Μεταφραστών (ΠΕΜ) συμμετείχε στις 22 Φεβρουαρίου 2021 στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων για την ακρόαση φορέων επί του νέου σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με την «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού και ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας», και παράλληλα υπέβαλε σχετικό υπόμνημα με προτάσεις τροποποιήσεων και βελτιώσεων επί των διατάξεων οι οποίες αφορούν το προταθέν προς σύσταση «Σώμα πιστοποιημένων μεταφραστών».

Την Πανελλήνια Ένωση Μεταφραστών εκπροσώπησε ως ομιλήτρια η Πρόεδρος της ΠΕΜ, Βασιλική Ντανταβασίλη.

Τι προβλέπει το νέο νομοσχέδιο

Οι διατάξεις των άρθρων 145-149, καθώς και του άρθρου 451 του νομοσχεδίου προβλέπουν:

 • την κατάργηση της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΞ
 • τη δημιουργία νέου συστήματος Επίσημης Μετάφρασης, υπό την εποπτεία του υπουργείου Εξωτερικών και
 • τη σύσταση νέου «Σώματος Πιστοποιημένων Μεταφραστών»,

με σκοπό την απλοποίηση της διαδικασίας μετάφρασης εγγράφων, την εξάλειψη της σχετικής γραφειοκρατίας και την επιτάχυνση της παροχής υπηρεσιών.

Η τοποθέτηση της Προέδρου της ΠΕΜ

Αφού χαιρέτισε την προσπάθεια της κυβέρνησης για τον εκ νέου σχεδιασμό και συντονισμό του κυβερνητικού έργου με σκοπό την προσαρμογή της Ελλάδας στην ψηφιακή εποχή, η Πρόεδρος της ΠΕΜ τόνισε ότι, στο κομμάτι που αφορά τον κλάδο μας τουλάχιστον, το σχέδιο νόμου αγνοεί ενωσιακές πρακτικές και διεθνή πρότυπα, δεν λαμβάνει υπόψη του τις τεχνολογικές εξελίξεις και αδικεί κατάφωρα τους πτυχιούχους μεταφραστές.

Τονίσαμε ότι το προτεινόμενο σχέδιο νόμου:

 • παραβλέπει ευρωπαϊκές και διεθνείς καλές πρακτικές και διεθνή πρότυπα, όπως το ISO 17100 για τις υπηρεσίες μετάφρασης,
 • θέτει εμπόδια στην πρόσβαση στη αγορά, σε υψηλών προσόντων επιστήμονες μεταφραστές, και
 • προκαλεί στρέβλωση του ανταγωνισμού, αναγνωρίζοντας γνώσεις και εμπειρία σε κάποιους, αλλά όχι σε κάποιους άλλους.

Επιπλέον, αγνοούνται θεμελιώδεις αρχές της μεταφραστικής επιστήμης, με αποτέλεσμα να αδικούνται κατάφωρα οι πτυχιούχοι μεταφραστές απόφοιτοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς εξισώνονται με απλούς γλωσσομαθείς, για τους οποίους θεωρούμε απαράδεκτο να εξαναγκάζονται να συμμετάσχουν σε επιπρόσθετη διαγωνιστική διαδικασία για να αποδείξουν την ήδη αποδεδειγμένη  μεταφραστική και γλωσσική τους επάρκεια.

Η Πρόεδρος της ΠΕΜ τόνισε επίσης το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει μεν δηλώσει ως ρυθμιζόμενα τα επαγγέλματα «Μεταφραστής» και «Διερμηνέας», σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/36/ΕΚ (Προεδρικό Διάταγμα 38/2010), αλλά συνεχίζει να μην ρυθμίζει με κατάλληλο τρόπο τα δηλωμένα ως ρυθμιζόμενα αυτά επαγγέλματα.

Τέλος, η Πρόεδρος της ΠΕΜ υπογράμμισε στην πρωτολογία και δευτερολογία της ότι αν ενσωματωθούν οι συγκεκριμένες προτάσεις της ΠΕΜ, τότε ακόμα και το πλέον ατελές σχέδιο νόμου μπορεί να αποτελέσει ένα αποδεκτό πρώτο βήμα για τη συμμόρφωση της χώρας με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις καλές διεθνείς πρακτικές. Η κ. Ντανταβασίλη υπενθύμισε επίσης τη γραπτή τοποθέτηση της ΠΕΜ τον περασμένο Σεπτέμβριο ότι η ΠΕΜ διαθέτει ολοκληρωμένη νομοθετική πρόταση για ένα γνήσια φιλελεύθερο, δίκαιο και επιστημονικά στιβαρό Εθνικό Σύστημα Επίσημης Μετάφρασης και Διερμηνείας.

Οι βασικές προτάσεις μας

Οι κατ’ άρθρο προτάσεις της ΠΕΜ επί του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου αφορούν κυρίως τα εξής κομβικά σημεία:

 • Ο ορισμός της επισημότητας της μετάφρασης θα πρέπει να συνδεθεί και με τον σκοπό χρήσης του εγγράφου. «Επίσημο» δεν είναι αυτό που γίνεται από κάποιον «Επίσημο», αλλά αυτό που προορίζεται για «επίσημη χρήση».
 • Η επίσημη μετάφραση των κρατικών, υπηρεσιακών και διαβαθμισμένων εγγράφων για τις ανάγκες της Προεδρίας της Δημοκρατίας, της Βουλής των Ελλήνων, των Υπουργείων και λοιπών δημοσίων υπηρεσιών θα πρέπει να γίνεται από τους υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων του Ελληνικού Δημοσίου, και συμπληρωματικά από τους «πιστοποιημένους» μεταφραστές, κατόπιν ανάθεσης έργου.  Δεν υπάρχει στο κατατεθέν για διαβούλευση Σ/Ν καμία πρόβλεψη για τις επίσημες μεταφράσεις των απόρρητων και διαβαθμισμένων εγγράφων του Δημοσίου.
 • Οι κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου στη Μετάφραση σε προπτυχιακό ή/και μεταπτυχιακό επίπεδο από ίδρυμα της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής πρέπει να εντάσσονται αυτοδικαίως στο μητρώο «πιστοποιημένων μεταφραστών», χωρίς διαγωνιστική διαδικασία. Τόσο η μεταφραστική όσο και η γλωσσική τους επάρκεια είναι δεδομένες και αποδεικνύονται από τον τίτλο σπουδών τους.
 • Το Εποπτικό Συμβούλιο το οποίο θα επιβλέπει την ορθή λειτουργία του συστήματος πιστοποιημένων μεταφραστών θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει στη σύνθεσή του ως εμπειρογνώμονες μέλη των ενώσεων ΠΕΜ και ΠΕΕΜΠΙΠ τουλάχιστον, καθώς και εκπροσώπους πανεπιστημίων, διότι μόνο με τους επαγγελματίες σε ενεργό ρόλο μπορεί να οργανωθεί το μητρώο και το σύστημα διασφάλισης ποιότητας των μεταφραστικών υπηρεσιών αποτελεσματικά.

Όλες οι προτεινόμενες βελτιώσεις βασίζονται :

 • στα συμπεράσματα του κλάδου από τις υφιστάμενες κακές και χαοτικές συνθήκες,
 • στις καλές πρακτικές χωρών της Ευρώπης και του εξωτερικού και
 • στη μεταφραστική θεωρία και έρευνα,

λαμβάνοντας υπόψιν όχι μόνο τα μέλη μας, αλλά το σύνολο των ελληνόφωνων επαγγελματιών μεταφραστών αποφοίτων πανεπιστημίων, σεβόμενοι τα ήδη υφιστάμενα κατοχυρωμένα δικαιώματα.

Η ΠΕΜ πάντα μπροστά για την προώθηση του κλάδου των γλωσσικών υπηρεσιών

Η συμμετοχή μας στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων αποτελεί ένα ακόμα βήμα στην προσπάθειά μας να ενώσουμε την πολυετή εμπειρία και την υψηλή τεχνογνωσία των μελών μας με τους σημαντικότερους φορείς της Ελλάδας και της Ευρώπης, ώστε να προωθήσουμε από κοινού γλωσσικές πολιτικές και πρακτικές προς όφελος των επαγγελματιών και του κλάδου εν γένει.

Μπαίνουμε μπροστά όχι μόνο για τα μέλη μας, αλλά για να κινητοποιήσουμε το σύνολο των ελληνόφωνων μεταφραστών και διερμηνέων αποφοίτων πανεπιστημίων, με προτάσεις δίκαιες, ισότιμες, νομικά τεκμηριωμένες και επιστημονικά στέρεες.

Στην Πανελλήνια Ένωση Μεταφραστών θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για τη διεύρυνση των συνεργασιών μας, πάντα με γνώμονα τόσο την ανάπτυξη και προώθηση των μελών μας, όσο και τη διαρκή εξέλιξη του κλάδου και την προώθηση και αναγνώριση της αξίας του επαγγέλματός μας.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πρωτολογία της Προέδρου της ΠΕΜ

Δευτερολογία της Προέδρου της ΠΕΜ

 

Χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε ακόμα καλύτερη την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα μας. Συνεχίζοντας την πλοήγηση, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Μαθαίνω περισσότερα

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο