Μενου

Συνδρομή και κριτήρια για τακτικά μέλη

Για να γίνετε τακτικό μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφραστών (ΠΕΜ) πρέπει να ασκείτε νόμιμα ένα ή περισσότερα αποδεκτά από την ΠΕΜ γλωσσικά επαγγέλματα. Επιπλέον, πρέπει να πληροίτε τις προϋποθέσεις ένταξης και παραμονής στην Ένωση.

100€ ετήσια συνδρομή

Ως τακτικό μέλος της ΠΕΜ οφείλετε να καταβάλλετε την ετήσια συνδρομή σας μέσα στους πρώτους 3 μήνες κάθε χρόνου.

Καταβολή εφάπαξ ή σε δόσεις

Η καταβολή της ετήσιας συνδρομής σας μπορεί να γίνει:

 • Με μία εφάπαξ καταβολή των 100€ μέσα στους πρώτους 3 μήνες του χρόνου.
 • Σε 5 άτοκες δόσεις των 20€, κατόπιν συνεννόησης με τη γραμματεία μας.

Καταβάλετε τη συνδρομή σας σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς:

 • EUROBANK:
  GR6802602030000800201676976

 • ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
  GR8301712190006219143962281

 • ALPHA:
  GR8501407080708002002020601

30€ ή 60€ επιπλέον για αρωγά μέλη

Αν καταβάλλετε 60€ επιπλέον κάθε χρόνο, γίνεστε αρωγό μέλος της ΠΕΜ.

Αυτό σημαίνει ότι:

Προσφορά: Αν πληρώσετε τη συνδρομή του 2024 έως και 31/01/2024, έχετε έκπτωση 50% στο ποσό για αρωγό μέλος (δηλαδή 30€ αντί για 60€).

Κι αν δεν καταβάλω τη συνδρομή μου;

Έχετε έως το τέλος του χρόνου να καταβάλετε την ετήσια συνδρομή σας.

Ωστόσο, αν δεν έχετε τακτοποιήσει τις οικονομικές οφειλές σας μέσα στους 3 πρώτους μήνες του χρόνου, δεν μπορείτε να ψηφίσετε στη Γενική Συνέλευση.

Επιπλέον, αν δεν καταβάλετε τη συνδρομή σας έως και 3 μήνες μετά τη λήξη του έτους, μπορεί να διαγραφείτε από την ΠΕΜ, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού της ΠΕΜ. Απαραίτητη προϋπόθεση πριν από την διαγραφή είναι να έχετε ενημερωθεί εγγράφως.

Νόμιμη άσκηση επαγγέλματος

Πρέπει να είστε φυσικό πρόσωπο και να ασκείτε νόμιμα ένα από τα αποδεκτά γλωσσικά επαγγέλματα.

Αποδεκτά γλωσσικά επαγγέλματα

Για να γίνετε ή να παραμείνετε τακτικό μέλος της ΠΕΜ πρέπει να είστε φυσικό πρόσωπο (όχι νομικό πρόσωπο).

Επιπλέον, πρέπει να ασκείτε νόμιμα ένα ή περισσότερα από τα αποδεκτά από την ΠΕΜ γλωσσικά επαγγέλματα:

 • Μετάφραση.
 • Διερμηνεία.
 • Επαγγέλματα που άπτονται της μετάφρασης και απορρέουν από τα επαγγέλματα του μεταφραστή και του διερμηνέα λόγω τεχνολογικών και οικονομικών εξελίξεων.
Τεκμήρια άσκησης επαγγέλματος

Κατά την εγγραφή σας, αλλά και κάθε χρόνο, αποδεικνύετε στην ΠΕΜ ότι συνεχίζετε να ασκείτε νόμιμα τουλάχιστον ένα από τα αποδεκτά από την ΠΕΜ γλωσσικά επαγγέλματα.

Δείτε αναλυτικά τα δικαιολογητικά νόμιμης άσκησης επαγγέλματος.

Αποδεκτοί τίτλοι σπουδών / εξειδίκευση

Για να γίνετε τακτικό μέλος της ΠΕΜ πρέπει να διαθέτετε τίτλο σπουδών ή εξειδίκευση σε ένα αποδεκτό γλωσσικό επάγγελμα.

Αποδεκτοί τίτλοι σπουδών

Πρέπει να έχετε:

 • Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών στη μετάφραση ή άλλο γλωσσικό επάγγελμα αποδεκτό από την ΠΕΜ.
 • Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών συναφούς κλάδου (π.χ. από τμήμα ξένης γλώσσας και λογοτεχνίας, γλωσσολογίας, επικοινωνιολογίας) και ένα από τα παρακάτω:
  • Ειδίκευση στη μετάφραση ή άλλο γλωσσικό επάγγελμα αποδεκτό από την ΠΕΜ.
  • Μεταπτυχιακό στη μετάφραση ή άλλο γλωσσικό επάγγελμα αποδεκτό από την ΠΕΜ.
  • Επιτυχή ολοκλήρωση σχετικής πρακτικής εξάσκησης σε όργανο της ΕΕ ή άλλου διεθνούς οργανισμού.
  • Τεκμηριωμένη σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών.
 • Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών (π.χ. νομικής, ιατρικής) και ένα από τα παρακάτω:
  • Ειδίκευση στη μετάφραση ή άλλο γλωσσικό επάγγελμα αποδεκτό από την ΠΕΜ.
  • Τεκμηριωμένη σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών.
Άλλες περιπτώσεις εξειδίκευσης

Αν δεν εμπίπτετε σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες, αλλά θεωρείτε ότι διαθέτετε επαρκή πείρα και τεκμήρια νόμιμης άσκησης αποδεκτών από την ΠΕΜ γλωσσικών επαγγελμάτων, επικοινωνήστε μαζί μας.

Σε αυτήν την περίπτωση μπορείτε να γίνετε τακτικό μέλος μόνο με ομόφωνη θετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΜ.

Δόκιμα μέλη

Αν είστε τελειόφοιτος ή απόφοιτος πανεπιστημιακού τμήματος μετάφρασης/διερμηνείας, μπορείτε να εγγραφείτε στην ΠΕΜ ως δόκιμο μέλος.

Δείτε τη συνδρομή και τα κριτήρια για δόκιμα μέλη.

Υποχρεωτική συνεχιζόμενη κατάρτιση

Για να διατηρήσετε την ιδιότητα τακτικού μέλους της ΠΕΜ, πρέπει να συμπληρώνετε τουλάχιστον 16 ώρες εκπαίδευσης κάθε χρόνο.

16 ώρες κατάρτισης τον χρόνο

Κάθε 3 χρόνια πρέπει να αποδεικνύετε ότι έχετε ολοκληρώσει με επιτυχία 16 ώρες κατάρτισης κατά μέσο όρο κάθε χρόνο.

Η εκπαίδευση / κατάρτιση μπορεί να περιλαμβάνει:

 • Προγράμματα διά βίου μάθησης, διαλέξεις ή σεμινάρια συναφή με τον κλάδο, διά ζώσης ή εξ αποστάσεως (π.χ. webinar).
 • Συνέδρια μετάφρασης, διερμηνείας ή άλλου αποδεκτού από την ΠΕΜ γλωσσικού επαγγέλματος, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Η ΠΕΜ έχει σχεδιάσει πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και διοργανώνει συχνά σεμινάρια για τα μέλη της.

Δωρεάν για αρωγά και δόκιμα μέλη

Αν είστε αρωγό μέλος ή δόκιμο μέλος της ΠΕΜ, μπορείτε να παρακολουθήσετε όλα τα επιμορφωτικά σεμινάρια κατάρτισης δωρεάν.

Δικαιολογητικά εγγραφής

Κατά την εγγραφή σας πρέπει να προσκομίσετε δικαιολογητικά που πιστοποιούν την ιδιότητά σας και τους τίτλους σπουδών σας.

Νόμιμη άσκηση επαγγέλματος

Προσκομίστε ένα από τα ακόλουθα:

 • Βεβαίωση έναρξης εργασιών στην εφορία.
 • Στιγμιότυπο (screenshot) από την οθόνη Στοιχείων Μητρώου του taxisnet.
 • Βεβαίωση εργοδότη.
Τίτλοι σπουδών

Προσκομίστε τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα:

 • Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών.
 • Αντίγραφο διπλώματος από μεταφραστική σχολή δευτεροβάθμιου επιπέδου.
 • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη μετάφραση ή άλλο γλωσσικό επάγγελμα αποδεκτό από την ΠΕΜ.
Προϋπηρεσία

Προσκομίστε τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα:

 • Επιστολή από εργοδότη ή εντολέα/πελάτη.
 • Αντίγραφα τιμολογίων.
 • Υπογεγραμμένες συμβάσεις.
Επιπλέον δικαιολογητικά

Κατά περίπτωση, ενδέχεται να σας ζητήσουμε επιπλέον δικαιολογητικά:

 • Βιογραφικό σημείωμα.
 • Πιστοποίηση γλωσσομάθειας για επιπλέον γλώσσες.

Ευρετήριο

Ψάχνετε μεταφραστή σε συγκεκριμένο τομέα εξειδίκευσης; Αναζητάτε διερμηνέα στην περιοχή σας; Χρειάζεστε επαγγελματία γλωσσικών υπηρεσιών; Βρείτε το μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφραστών (ΠΕΜ) που εξυπηρετεί τις δικές σας ανάγκες. Τα μέλη μας έχουν ειδίκευση/σπουδές ή/και αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στη μετάφραση, τη διερμηνεία ή άλλο σχετικό επάγγελμα.

Χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε ακόμα καλύτερη την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα μας. Συνεχίζοντας την πλοήγηση, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Μαθαίνω περισσότερα

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο